E-loket wateronttrekkingen

Om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is vanaf 1 januari 2022 een melding vereist. Om dit vlot te laten verlopen, is er een nieuw e-loket wateronttrekkingen (www.wateronttrekking.be) opgericht. Dit moet het mogelijk maken om betere waterbalansen op te maken én na te gaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn.

 

Wanneer melden?

Via het e-loket registreer je wateronttrekking voor alle bevaarbare waterlopen, onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dus zowel voor waterlopen en publieke grachten beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij. Na selectie van de waterloop wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde waterbeheerder.

Het e-loket maakt gebruik van het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (ICM/ADM) zodat de nodige veiligheid gegarandeerd wordt. Om in te loggen hebt u uw eID met kaartlezer of de app 'itsme' nodig.

 

Wat moet je melden?

  • In het e-loket geef je aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt;
  • Geef aan of je voor onttrekking via een haspel of voor een mobiele waterton opteert;
  • hoeveel water je denkt te onttrekken;
  • en waarvoor je het water zal benutten.

Als de gegevens volledig zijn, krijg je ten laatste 48 u na de aanvraag je onttrekkingsticket met daarin alle info. Het ticket is maximaal 1 maand geldig. Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.

 

Wanneer niet melden?

Water onttrekken is enkel nog toegelaten wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt. Enkel voor volgende onttrekkingen is geen onttrekkingsticket vereist:

  1. weidepompen om dieren te drenken;
  2. vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  3. vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³;
  4. zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

 

Wat bij een verbod of een calamiteit?

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. In het e-loket zal je de verboden kunnen raadplegen. Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. Dankzij het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook informeren bij calamiteiten.

Het bekomen van een onttrekkingsticket biedt je als onttrekker geen garanties over de kwaliteit van het water dat je wil onttrekken. Je moet er steeds zelf voor zorgen dat het onttrokken water alleen wordt aangewend voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is.

 

De verplichte melding van wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen is één van de maatregelen uit het nieuwe uitvoeringsbesluit op de Wet Onbevaarbare Waterlopen dat op 7 mei 2021 goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering. Meer info over het uitvoeringbesluit vind je hier.

 

Kost

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

 

Het e-loket wateronttrekkingen is in opdracht van de VMM uitgewerkt, in nauwe samenwerking met de 5 Vlaamse provincies, de polders en wateringen en de Vlaamse Waterweg.

 

Tip! Ga verder via melding