Organisatie

Het Bestuur

Het bestuur van de Middenkustpolder is samengesteld uit een dijkgraaf, een adjunct-dijkgraaf en zeven gezworenen en wordt bijgestaan door een ontvanger-griffier. Het bestuur voert de beslissingen van de algemene vergadering uit en zorgt voor de dagelijkse werking en het beheer van de polder. Het bestuur wordt gekozen door én uit de algemene vergadering en dit voor een periode van zes jaar. De leden van het bestuur (gezworenen) worden verkozen uit de ingelanden uit de polder. Men moet dus geen grootgelande zijn om als bestuurslid te worden verkozen. Een verkozen bestuurslid krijgt automatisch stemrecht in de algemene vergadering.

 

Het bestuur van de polder is o.a. belast met de volgende taken:

 • het voorbereiden van de werkzaamheden en het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering;
 • het beslissen over de uitvoering van onderhoudswerken aan waterlopen en kunstwerken;
 • het verlenen van advies i.h.k.v. de watertoets bij omgevingsvergunningen;
 • de dagelijkse bewaking van het waterlopenstelsel en van de dijken;
 • het beheer van het domein van de polder;
 • het nazien van de boeken en de kas die door de ontvanger-griffier worden bijgehouden;
 • het up-to-date houden van de lijst van de belastingplichtigen en van de stemgerechtigde ingelanden;
 • het vaststellen van wedden en vergoedingen van het personeel, met uitzondering van deze van de ontvanger-griffier, voor dewelke de algemene vergadering bevoegd is.

 

Ingelande, grootgelande, dijkgraaf, dijkwachter, ... 'Het poldertaaltje' kan wel wat extra uitleg gebruiken. Die uitleg vindt u op deze pagina of door op de blauw onderstreepte woorden hierboven te klikken.

Samenstelling bestuur Middenkustpolder

Samenstelling van het bestuur van de Middenkustpolder sinds de algemene vergadering van 28 maart 2024:

DIJKGRAAF:

Dirk Baeteman

Snipgatstraat 7, 8432 Leffinge (Middelkerke)

Tel.: 059 27 74 28

 

GEZWORENEN:

Gilbert Mortier

Goedeboterstraat 39, 8460 Westkerke (Oudenburg)

Tel.: 059 26 64 43

 

Frank Claeys

Lambertus Coolstraat 29, 8433 Slijpe (Middelkerke)

Tel.: 059 27 69 02

 

Filip Bonte

Lekestraat 12, 8433 Schore (Middelkerke)

Tel.: 051 55 59 01

 

Greet Dever

Tervaetestraat 37, 8600 Keiem (Diksmuide)

Tel.: 051 50 09 48

ADJUNCT-DIJKGRAAF:

Hendrik Vandamme

Kruishofstraat 2, 8400 Oostende

Tel.: 059 70 41 23

 

 

Luc Callewaert

Ramboutstraat 10, 8600 Keiem (Diksmuide)

Tel.: 051 50 04 16

 

Milo Lauwers

Snaaskerkestraat 70A, 8470 Snaaskerke (Gistel)

Tel.: 059 27 84 29

 

Rik Dewanckele

Moerbeekstraat 12, 8480 Eernegem (Ichtegem)

Tel.: 059 29 92 54


De Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het wetgevend en beleidsbepalend orgaan van de polder en bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden. Het stemrecht wordt automatisch toegekend aan een ingelande indien deze een minimum oppervlakte van 5 hectare aan eigendom bezit binnen de grenzen van de Middenkustpolder. Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben kunnen hun eigendommen groeperen tot het minimum van vijf hectare, om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te sturen.

De algemene vergadering van de Middenkustpolder komt jaarlijks in gewone vergadering bijeen in de maand maart. De datum voor 2025 staat nog niet vast. Buitengewone bijeenkomsten kunnen worden belegd naargelang de noodwendigheden, bijvoorbeeld voor begrotingswijzigingen of andere beslissingen die geen uitstel dulden.

Tot de voornaamste bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:

 • het goedkeuren van de lijst van stemgerechtigde ingelanden;
 • het goedkeuren van de vastgestelde rekening;
 • het vaststellen van het geschot;
 • het goedkeuren van de begroting;
 • het vaststellen van het jaarlijkse programma van uit te voeren werken aan het waterlopenstelsel;
 • het verkiezen van het bestuur.
Boek Algemene Vergadering 28 03 2024
Boek Algemene Vergadering 16.03.2023
Boek Algemene Vergadering 24.03.2022

Huishoudelijk reglement