Wetgeving

Bent u eigenaar langs een waterloop? Woont u langs een waterloop? Bewerkt u gronden langs een waterloop? Hebt u plannen om te bouwen langs een waterloop? Indien u op één of meerdere vragen ‘ja’ hebt geantwoord, dan zijn er een aantal wettelijke regels waaraan u zich dient te houden. Met waterlopen bedoelen we hier de zogenaamde ingeschreven waterlopen. Dit zijn alle waterlopen die zijn opgenomen in de Vlaamse Hydrologische Atlas. De ingeschreven waterlopen zijn raadpleegbaar via het geoloket:

https://www.geoloket.be/Html5Viewer/index.html?viewer=Water.GISWest-Geoloket&run=openThema&subthema=VHA

 

Eénmeterstrook

Het Decreet Integraal Waterbeleid van 2003 bepaalt dat er geen grondbewerkingen mogen plaatsvinden in een zone van één meter vanaf de taludinsteek van de waterloop. Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen ontstaat een zogenaamde ‘teeltvrije zone’ van één meter naast de waterloop. De éénmeterstrook is belangrijk voor het vasthouden en beschermen van de oever. Daarnaast is het de eerste stap om afspoeling van vruchtbare bodem richting de waterloop te vermijden. Ook weides langs waterlopen moeten worden afgesloten. De afsluiting komt op 0,75 tot 1 meter van de taludinsteek, om trappelschade aan de oevers te vermijden.

De toezichthouders van de Mestbank voeren sinds begin 2018 gerichter controle uit op de naleving van de teeltvrije zone. Tot november 2019 kregen landbouwers die in overtreding waren een aanmaning. Vanaf november 2019 treedt de Mestbank strenger op en wordt onmiddellijk een proces-verbaal opgemaakt bij duidelijke overtredingen.

Meer info: https://pers.vlm.be/mestbank-pakt-overtredingen-in-teeltvrije-zone-strenger-aan#

Vijfmeterstrook

De polder heeft een vrije doorgang van vijf meter breed nodig om het onderhoud aan de waterloop vlot te kunnen uitvoeren. Deze onderhoudszone is een zone van vijf meter, te rekenen vanaf de taludinsteek van de waterloop. De zone moet aan beide kanten van de waterloop over haar volledige lengte en breedte permanent volledig vrij zijn van elke bebouwing, beplantingen, hoogstammige bomen of eender welk object dat het periodiek onderhoud van de waterloop zou kunnen bemoeilijken of verhinderen. Eventuele verhardingen moeten voldoende draagkrachtig zijn opdat deze geen schade ondervinden van de passage van de machines. De vijfmeterstrook dient eveneens voor het deponeren van de opgehaalde maai- en ruimspecie. Het achterlaten van deze organische resten geeft geen recht op schadevergoeding.

Bovenstaande draagt bij tot een betere waterkwaliteit en een betere oeverstabiliteit en garandeert een vlot onderhoud van de waterloop zodat de doorstroom van het oppervlaktewater te allen tijde verzekerd blijft.

© Provincie West-Vlaanderen


Links

Vereniging voor Polders en Wateringen (VVPW)

Als koepelorganisatie behartigt de VVPW de belangen van alle Vlaamse polders en wateringen, waaronder ook de Middenkustpolder.

https://www.vvpw.be

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. De VVPW is één van organisaties van het integraal waterbeleid in Vlaanderen die in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid vertegenwoordigd zijn.

https://www.integraalwaterbeleid.be

Dienst waterlopen - Provincie West-Vlaanderen

Buiten het ambtsgebied van de West-Vlaamse polders is de bevoegde waterbeheerder voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie de dienst waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen.

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/onderhoudswerken

Waterinfo.be

Waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders. De website biedt je ook informatie over neerslag en droogte, getijden en risicokaarten voor overstromingen.

https://www.waterinfo.be

https://www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn