Geleidbaarheid

De geleidbaarheid is een goede indicator voor de hoeveelheid opgeloste zouten in water. Stijgt het gehalte aan ionen, dan neemt de geleidbaarheid – uitgedrukt in micro-Siemens per centimeter (µS/cm) – toe. Tijdens natte periodes verwachten we door verdunning een gunstig effect op de geleidbaarheid. Tijdens droogteperiodes verwachten we een nadelig effect op de geleidbaarheid en treedt er verzilting op. Het grondwater in het kust- en poldergebied is weliswaar van nature verzilt waardoor er zowel zoet, brak als zout water aangetroffen wordt. Door droogte en een lage grondwaterstand neemt het zoutgehalte in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater toe. Dat wordt verzilting genoemd.

Maatbekers in laboratorium ter illustratie van geleidbaarheidsmetingen.

De gevolgen van het gebruik van water met een hoge geleidbaarheid als drinkwater voor vee of irrigatiewater voor gewassen worden beschreven in een nota die door Inagro werd opgesteld. U kunt deze nota hier raadplegen.

Gevolgen van het gebruik van water met hoge geleidbaarheid voor vee.

Sinds 2017 wordt de geleidbaarheid in een aantal waterlopen binnen de Middenkustpolder nauwgezet opgevolgd door onze diensten. Onderstaand zijn enerzijds de meetlocaties en anderzijds de meetresultaten terug te vinden. U kan steeds vrijblijvend een waterstaal laten analyseren op het kantoor van de polder. Een staal van een halve liter water is meer dan voldoende om de geleidbaarheid binnen enkele seconden te kunnen bepalen. Gelieve steeds eerst een afspraak te maken via het nr. 059/27.84.77.

Kaart meetlocaties
GELEIDBAARHEID MIDDENKUSTPOLDER 20231027

Het project 'Internet of Water Flanders' beoogt tegen eind 2023 maar liefst 2.500 sensoren in de Vlaamse waterlopen gebruiksklaar te hebben om belangrijke aspecten van de waterkwaliteit in realtime op te kunnen volgen, waaronder ook de verziltingsgraad. Het is een samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), IMECVITO, De Watergroep, Aquafin en Vlakwa. De realtime data die Internet of Water Flanders op termijn zal genereren over de geleidbaarheid van het water kan een belangrijke bijdrage leveren voor een effectieve aanpak van de verziltingsproblematiek. Meer info op de website van Internet of Water Flanders.

Verziltingsresultaten voor de waterlopen in West-Vlaanderen kan je sinds februari 2022 ook 24/24 live volgen op www.waterinfo.be. De resultaten zijn afkomstig van 80 sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium en het onderzoeksproject Internet of Water. De zoutwaarden worden elk uur automatisch geactualiseerd op de website en ook aangeboden als open data. Een aantal van deze sensoren bevindt zich binnen de Middenkustpolder.

Klik hier voor meer informatie omtrent de verziltingsresultaten

Klik hier om de live verziltingsresultaten te bekijken